Vereniging De Woerd

Notulen ALV vereniging de Woerd 2017

Beste lid,
Op zondag 5 februari heeft de algemene leden vergadering De Woerd plaatsgevonden in brouwerij Maximus. Hieronder puntsgewijs een kort verslag.
 1. Opening door de voorzitter
 2. Terugblik 2016 : zie bijlage voor een impressie van de activiteiten die de vereniging georganiseerd heeft in 2016. Miriam licht e.e.a. toe.
 3. Financiële verantwoording 2016 : de penningmeester (Jan) licht de cijfers toe. De gemeente heeft in 2016 gekort op haar jaarlijkse bijdrage aan de vereniging, dankzij sponsoring hebben we een batig saldo behaald over 2016. De vereniging kent een gezonde financiële huishouding. Het aantal leden blijft stabiel (in- en uitgaande leden) rond de 200 leden.
 4. Toekomst van de vereniging. Het bestuur licht toe dat zij graag hun functies willen neerleggen en dat ondanks meerdere oproepen er nauwelijks geïnteresseerden zich hebben gemeld. Staande de vergadering heeft één van de leden te kennen te geven zich als bestuurslid te willen inzetten, onder de conditie dat er nog één dan wel twee andere leden zich beschikbaar stellen als bestuurslid.
 5. Sluiting van de vergadering, gevolgd door een borrel.
Ad 4) Tijdens de vergadering hebben de aanwezigen en het bestuur verschillende mogelijkheden van de vereniging besproken. In algemene zin willen alle aanwezigen dat de vereniging blijft bestaan. Opvallend is dat de meeste aanwezigen zelf eerder al een positie in de vereniging hebben gehad. We missen dus betrokkenheid uit de wijk. Uiteindelijk hebben we het volgende voorstel besproken en alle leden waren het met dit voorstel eens, waarmee het is aangenomen. Onderstaand de afspraken die we hebben gemaakt.
 1. De vereniging blijft voorlopig bestaan
 2. Bestaand bestuur treedt terug per 21 augustus 2017
 3. Indien er dan geen nieuw bestuur is aangetreden wordt de vereniging alsnog ontbonden
 4. Het bestuur zal zich toeleggen op de juridische taken die een vereniging met zich meebrengt en daarnaast het hoogstnodige aan financiële- en ledenadministratie en communicatie doen
 5. Er wordt door het huidig bestuur geen incasso op lidmaatschap 2017 geint
 6. Om activiteiten te organiseren kunnen (groepjes van) leden zich melden als uitvoerend comité bij de secretaris. Zij kunnen aangeven welke activiteit zij wensen te organiseren. Na akkoord zal het bestuur het initiatief steunen door o.m. budget beschikbaar te stellen en ervaringen / netwerk te delen met het comité. Hiermee is de belasting van de bestuursleden aanzienlijk lichter geworden, maar wordt er wel meer initiatief en tijd gevraagd van de leden.
 7. Staande de vergadering heeft Julian zich beschikbaar gesteld om als trekker de Woerddag 2017 (10 jarig bestaan!) te organiseren hierbij wordt hij geholpen door: Marieke, Lieke, Joanneke en Floor.
 8. De Woerddag zal op de laatste zaterdag van de zomervakantie plaatsvinden, dat is op 19 augustus 2017.
We hopen dat er twee leden zijn die als bestuurslid willen optreden naast de al gemelde kandidaat. We denken dat door de constructie waarbij het bestuur minder in de uitvoering van alle activiteiten op zich neemt de belasting aanzienlijk lager zal zijn. We gaan er ook vanuit dat er meer trekkers zich zullen melden om activiteiten te organiseren die de binding binnen de wijk vergroten. Dat kan op dit email adres.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur vereniging de Woerd
Aanwezigen: Daam, Herald, Yvette, Rene, Jan, Joanneke, Sietske, Lieke, Julian, Marieke, Martijn, Floor, Miriam, Angenietje.