Vereniging De Woerd

Statuten

STATUTEN

OPRICHTING VERENIGING
Heden, achtentwintig april
tweeduizend zes,
verschenen voor mij, Mr Roeland Heule, notaris te Kampen:
1. de heer EVERT JAN CHRISTIAAN DE GROOT;
2. mevrouw Jeannine Maria Françoise van Hoof, notarieel medewerkster, met kantoor-adres: Burgemeester van Engelenweg 65, 8271 AL IJsselmuiden, geboren te Oploo op drieëntwintig december negentienhonderd vijfenzestig (identiteitsbewijs: paspoort, nummer: NB 8794727);
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
mevrouw WILLEMIJNTJE GERDA FOKKER.
Van genoemde volmacht blijkt uit een onderhandse akte die aan deze minuutakte zal worden gehecht.
De comparanten, handelend als gemeld verklaarden bij deze een vereniging op te richten, en daarvoor vast te stellen de navolgende.

S T A T U T E N:
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging “De Woerd”.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Utrecht.
DOEL.
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de leden als eigenaren van een huis in de (nieuwbouw)wijk, plaatselijk bekend als “De Woerd” te De Meern (gemeente Utrecht), hierna te noemen “het project”, alsmede de sociale samenhang tussen de bewoners te bevorderen, zowel tijdens als na afloop van de bouw van de woningen.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
– het verstrekken van informatie aan haar leden;
– het fungeren als communicatieplatform voor de leden;
– het fungeren als aanspreekpunt casu quo overlegorgaan jegens derden, waaronder met name bedoeld (de) projectontwikkelaar(s), aannemer(s) en overige bij de bouw en het (toekomstige) onderhoud van de woningen betrokken (rechts)personen of partijen;
– het organiseren van sociale activiteiten;
één en ander in de ruimste zin van het woord, zonder dat de vereniging één en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.

DUUR
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.
1. De vereniging kent als leden slechts natuurlijke personen.
2. Gewone leden zijn zij die:
– woonachtig zijn casu quo zullen zijn in een woning welke behoort tot het project en
– die zich (schriftelijk) als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. In geval van mede-eigendom van een woning/perceel kan slechts één van de eigenaren lid van de vereniging worden.
4. Het bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van de aanmelding over de toelating van de betreffende persoon.
5. De leden zijn verplicht om het doel van de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen en de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.
Artikel 5.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door het lid mogelijk:
a. indien het lid geen bewoner meer is van een woning in het project;
b. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
d. binnen één maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid geen tot het project behorende woning meer bewoont danwel wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, bij aangetekend schrijven, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. De betrokkene dient daartoe voorafgaand aan de vergadering een met redenen omkleed beroepschrift in bij de secretaris van het bestuur.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen binnen een kalendermaand na ontvangst, door de secretaris, van genoemd beroepschrift. De beslissing van de algemene vergadering wordt binnen een week na de vergadering waarin het besluit is genomen, schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.
6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen.
7. Bij ontzetting eindigt het lidmaatschap op de dag van het besluit daartoe door de algemene ledenvergadering.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
9. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 5 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

GELDMIDDELEN.
Artikel 7.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de periodieke bijdragen (contributie) van de leden, eventuele erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

BESTUUR
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zes personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
Een bestuurslid kan meerdere functies in het bestuur bekleden.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. De benoeming geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het in lid 4 bepaalde. Tot het doen van een bindende voordracht zijn zowel het bestuur als (ten minste) één/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden bevoegd.
De voordracht van het bestuur wordt gelijk met de oproep voor de algemene vergadering meegedeeld. Een voordracht door genoemd minimaal aantal leden dient uiterlijk achtenveertig uur voor aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.
4. Het bindend karakter van een voordracht vervalt als de algemene ledenvergadering daartoe besluit met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. In het geval als bedoeld in lid 4 of indien er geen voordracht is gedaan, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.
6. Indien sprake is van meer dan één bindende voordracht dan geschiedt de benoeming (behoudens de situatie als bedoeld in lid 4) uit die voordrachten.

DUUR EN BEËINDIGING VAN HET BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 9.
1. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
4. In tussentijdse vacatures wordt voorzien op dezelfde wijze als in dit artikel bepaald, met dien verstande dat de nieuw benoemde bestuursleden in de plaats treden van de bestuursleden in wier plaats zij benoemd zijn.
5. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
– door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
– door bedanken.
Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, waaronder met name ook begrepen het voeren van overleg met derden.
Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur of aan speciaal daartoe door het bestuur in te stellen commissies.
De door deze commissies verrichte activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
3. De secretaris maakt notulen van het verhandelde in elke bestuursvergadering.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter ten aanzien van de verslaglegging en de vaststelling daarvan niet bindend.
Bij een reglement als bedoeld in artikel 19 kunnen nadere regels met betrekking tot de bestuursvergaderingen en de besluitvorming daarin worden vastgelegd.
4. Het bestuur is, behoudens het in lid 5 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot:
– het aangaan van rechtshandelingen ten dan wel doen van investeringen casu quo andere uitgaven waarvan de financiële consequenties niet door de begroting zijn gedekt;
– het aangaan van overeenkomsten van huur, verhuur, verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
– het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging een bankkrediet (niet zijnde een rekening-courant faciliteit) wordt verleend. De algemene vergadering bepaalt de maximale hoogte van het debet-saldo van een dergelijk krediet;
– het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden (waaronder niet begrepen een hierboven bedoeld bankkrediet dan wel daaraan verwante vormen);
– het aangaan van dadingen;
– het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, echter uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen of andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
– het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen danwel overeenkomsten, hiervoor in lid 4 omschreven. Dergelijke goedkeuring kan slechts worden verkregen bij een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is niet tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet eerder dan een week daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Een in lid 1 van dit artikel bedoeld overleg kan alleen tot voor het individuele lid bindende afspraken leiden indien het betreffende lid het bestuur daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.
Artikel 11.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris dan wel hun plaatsvervangers.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Met uitzondering van geschorste leden, hebben de leden van de vereniging in de algemene vergadering stemrecht. Ieder (niet-geschorst) lid heeft één stem.
Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Als bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Ingeval van een bindende voordracht vindt een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Als dan weer niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen krijgt, dan vinden herstemmingen plaats totdat één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen of totdat er tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. In het laatste geval beslist het lot.
Bij bedoelde herstemmingen (waaronder niet de tweede stemming is begrepen) wordt telkens gestemd tussen personen waarop bij voorgaande stemmingen is gestemd. Degene op wie bij de voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht, valt steeds af.
Is bij de voorgaande stemming op meer dan één persoon het minste aantal stemmen uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie er niet meer kan worden gestemd.
Artikel 14.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 15.
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Artikel 16.
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling (indien mogeijk per e-mail) aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is niet tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet eerder dan een week daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden Handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18.
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een —reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING
Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:
(gegevens worden nog ingevuld)
– Evert Jan de Groot;
– Egon Borghuis;
– Stacey van den Bert;
– Wilma Fokker;
– Bartho Egberink;
– Rik Albrecht.
Gevolgen van de akte.
De comparanten verklaarden dat hun volmachtgevers zich bewust zijn van de gevolgen van de onderhavige akte en op deze gevolgen door mij, notaris, te zijn gewezen.
Bekendheid der comparanten en slot van de akte.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, terwijl de identiteit van de comparanten en de volmachtgevers door mij, notaris, aan de hand van de gemelde identiteitsbewijzen werd vastgesteld.
——————– W A A R V A N A K T E
in minuut is verleden in de gemeente Kampen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en een toelichting daarop, hebben de comparanten, handelend als gemeld, eenparig verklaard, dat hun volmachtgevers tijdig van de inhoud van deze akte hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan instemmen, en dat zij, comparanten, op volledige voorlezing daarvan geen prijs stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.